จดหมายลายมือหลวงตา

จดหมายของท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน มีถึง นางเพาพงา วรรธนะกุล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว จดหมายลายมือหลวงตา

การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลก นั้นคือการบูชาพระองค์ท่านแท้ การเห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวตลอดเวลาด้วยปัญญาโดยลำดับ นั้นก็คือการเห็นพระตถาคตโดยลำดับ

การเห็นความจริงอย่างเต็มใจด้วยปัญญานั้นแล คือการเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ พระพุทธเจ้าแท้ ธรรมแท้อยู่ที่ใจ การอุปัฏฐากใจตัวเอง คือการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า การเฝ้าดูใจตัวเองด้วยสติปัญญา คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแท้จริง

พญามัจจุราชเตือน และบุกธาตุขันธ์ของสัตว์โลกตามหลักความจริงของเขา เราต้องต้อนรับการเตือน และการบุกของเขาด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียรไม่ถอยหลัง และขนสมบัติ คือ มรรค ผล นิพพาน ออกมาอวดเขาซึ่งๆ หน้า ด้วยความกล้าตาย โดยทางความเพียร เขากับเราที่ถือว่าเป็นอริศัตรูกันมานาน จะเป็นมิตรกันโดยความจริงด้วยกัน ไม่มีใครได้ใครเสียเปรียบกันอีกต่อไปตลอดอนันตกาล

ธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียดาย เราพึงสละด้วยสติปัญญาก่อนหน้าที่จะสละขันธ์แบบโลกสละกัน นั่นคือความสละอย่างเอก ไม่มีสองกับอันใด กรุณาฟังให้ถึงใจ เพราะเขียนด้วยความถึงใจ เอวํฯ

ที่มา:— รูปแสกนจดหมายจาก ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ หน้า 458, ข้อความอักษรจากเวป luangta.com