อริยสัจภายในจิต

เป็นนิสัยของจิต ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงก็อยู่ไม่ได้ ที่ปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ที่ล่วงมานาน ไม่นาน ก็ทั้งวาดภาพ ปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้น

เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร

ถ้าจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่าน กับจิตของพวกเรา จิตของพวกเรานี้มันเหมือนยุงตีกัน เหมือนยุงชกกัน ยุ่งกันอยู่อย่างนั้น

งานของจิต

งานของจิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2518 ความยาว 19.54 นาที สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด (ไม่มีต้นฉบับถอดความเสียง)

อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์

ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า “ใจ” มีภาษาเดียวเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด มีเพียงความรู้คือใจนี้ ฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นภาษาเดียว

สงครามจิต สงครามขันธ์

เทศน์ในวงปฏิบัติ ไม่ค่อยจะเทศน์ไปกว้างขวางให้เสียเวลามากมาย เทศน์ย่นลงมาในจุดสำคัญๆ เทศน์เรื่องทุกข์ อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้?

หัดตาย

การปฏิบัติถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ด ถึงคราวเฉียบขาดต้องเฉียบขาด มันเป็นไปตามจังหวะหรือตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตนี่เองแหละ

โลกในเรือนจำกับโลกนอก

จิตถ้าเราจะเทียบทางโลกแล้ว ก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลา เหมือนคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำ โดยอยู่ในเรือนจำ ในห้องขัง ไม่มีวันออกมา

นักรบ นักหลบ

การแสดงธรรมในครั้งพุทธกาล ทรงแสดงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมาก จากนั้นก็สาวกแสดง ซึ่งล้วนแต่

กำจัดกิเลสพ้นทุกข์

ที่ท่านพูดว่า “โลก” ก็คือหมู่สัตว์ “สตฺต” แปลว่าผู้ข้อง ผู้ยังติดยังข้อง อะไรทำให้ข้อง? เพียงเท่านั้นก็ทราบแล้ว ท่านพรรณนาไว้หลาย

ฟังธรรมะป่า

ถ้าใจไม่มีความสงบเลย ก็จะหาความสุขไม่ได้ตลอดไป ดังเราผ่านโลกมานานทุกๆคน นับแต่วันเวลาโผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์

กิเลสกดถ่วงจิต

ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอ ความถูกรบกวนอยู่เสมอ ถ้าเป็นน้ำก็ต้องขุ่น น้ำถ้าถูกกวนมากๆ ก็ขุ่นเป็นโคลนเป็นตมไปเลย

กิเลสฝังในจิต

ศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเอง มีสาวกช่วยพุทธภาระให้เบาบางลง ในครั้งนั้นศาสนาไม่ค่อยกว้างขวาง มีแต่เนื้อๆ

จิตวุ่นวาย

จิตของสัตว์โลกที่มีกิเลสเครื่องวุ่นวายสับสน ก็มักเป็นกันอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมา ตำหนิกันไม่ลง เพราะต่างคนต่างมีโรคที่คอยรับยา

ความอัศจรรย์แห่งธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ธรรม หรือมีความรู้สึกในธรรม ทางด้านจิตตภาวนาเด่นกว่าด้านอื่นๆ ขยายวงกว้างออกไป เช่น ความซึ้งจากการให้