ธรรมะในโลโก้: ดอกบัว

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว buaready ธรรมะในโลโก้ ดอกบัว

ในศาสนาพุทธ ต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการตรัสรู้ ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการพ้น. บัวเป็นของอาศัยน้ำ เกิดในน้ำ(อุทเก ชาตํ) เจริญขึ้นในน้ำ(อุทเก สํวฑฺฒํ) แต่ตั้งอยู่พ้นน้ำ(อุทกํ อจฺจุคฺคมฺม ติฏฺฐติ) น้ำไม่อาจฉาบทาแปดเปื้อนได้(อนุปลิตฺตํ อุทเกน). จึงเป็นเหตุลงตัวอย่างยิ่ง ที่เวป buaready ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัว ใช้รูปดอกบัวอยู่ตรงใจกลางของโลโก้.

หน้าต่อไป คือองค์ประกอบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโลโก้เวป buaready.