ธรรมะในโลโก้: จิตคือภพ

ธรรมะชุดเตรียมพร้อม หลวงตามหาบัว buaready ธรรมะในโลโก้ จิตคือภพ

ผู้ที่ดำเนินมรรค จนได้บริบูรณ์ในศีล และบริบูรณ์ในสมาธิ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังละไม่ได้ซึ่งสังโยชน์แห่งการได้อุบัติ(อุปฺปตฺติปฏิลาภ) ยังละไม่ได้ซึ่งสังโยชน์แห่งการได้ภพ(ภวปฏิลาภ) ทั้งนี้เพราะยังไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ในปัญญา.

เหตุส่วนหนึ่ง ก็เพราะไปติดอยู่ที่ความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิต. ปัญญาในศาสนาพุทธ คือการรู้เห็นอริยสัจสี่ เรียกอีกอย่างว่า มีวิชชา จึงรู้เห็นโดยชอบ. ในทางกลับกัน ที่ไม่รู้ไม่เห็น ก็เพราะมีอวิชชา. แต่สำหรับในกรณี สิ่งที่ควรจะถูกเห็นนั้น ละเอียดเนียนใสบริสุทธิ์ และเป็นของเฉพาะตนมีในตน จึงไม่เห็น หรือเห็นได้ยาก เพราะไม่เหมือนสิ่งอื่นๆที่เคยเห็นมา. เมื่อไม่เห็น จึงนึกว่าไม่มี. ก็สำคัญมั่นหมายไป ว่าพ้นแล้ว จบกิจที่พึงทำแล้ว จึงผ่อนความเพียรเวียนไปในทางหย่อน. ครั้นจะเร่งความเพียร ก็เพียงกลับไปติดอยู่ที่จิตอันผ่องใสบริสุทธิ์เดิมนั้น อยู่นั่นเอง. เป็นธรรมดาของเสขะบุคคล ที่เมื่อยังสำคัญมั่นหมายไรๆโดยความเป็นสิ่งนั้น ก็จะเฝ้าคอยปกป้องรักษาความผ่องใสบริสุทธิ์นั้น ให้มีเป็นของตนอยู่ตลอด สังโยชน์ในภพจึงยังไม่อาจละไปได้.

จึงเป็นความเหมาะเจาะลงตัว ที่เวป buaready ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัว มีรูปใจแตกตรงใจกลางของโลโก้.