ธรรมะในโลโก้

เวป buaready สำหรับธรรมะชุดเตรียมพร้อม เป็นธรรมเทศนาชุดสำคัญที่สุดชุดหนึ่งของหลวงตามหาบัว อีกทั้งก็เป็นที่ทราบชัดในหมู่ชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมว่า หากยกหลวงปู่มั่นไว้ในฐานที่เข้าใจแล้ว หลวงตามหาบัวคือที่หนึ่งที่สุดในฐานะของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน. จึงเป็นการยากอย่างยิ่ง ที่จะออกแบบ โลโก้ ให้ “สมควรแก่ธรรม” ในกรณีนี้.

ในขั้นตอนของการออกแบบ องค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ที่เป็นบุคลิกภาพของเรื่อง จะต้องถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะให้ครบ. จากนั้น จึงพิจารณา “เพ่ง” ให้ “เห็น” ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆเหล่านั้น กล่าวคือ ลำดับลำดาก่อนหลัง สัมพัทธภาพของความหนักเบาจางเข้ม. แล้วจึงผสมผสานจัดวาง ปรุงแต่งด้วยการตัดทอน “สิ่งที่ไม่ใช่” ออกไป. จนสิ่งที่เหลืออยู่ คือความลงตัวมากที่สุด ของ “สิ่งที่ไม่ใช่” ซึ่งมีเหลืออยู่น้อยที่สุด.

ลิสต์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกใช้ในการออกแบบโลโก้เวป buaready

  • ดอกบัว
  • ความเป็นหนึ่ง
  • อายตนะ หรือผัสสะ
  • จิต คือภพตัวในตัวสุดท้าย

ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความพ้นโดยชอบ. เอกตฺตตา ก็คือความเป็นหนึ่ง หรือที่หนึ่ง หรืออันเดียวเฉพาะตนๆ ไม่ซ้ำแบบกัน. ผัสสะ คือองค์ธรรมสำคัญในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งอาศัยสฬายตนะเป็นบ่อเกิด เป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง รู้โดยชอบ รู้โดยผิด ก็รู้ผ่านอายตนะชุดเดียวกัน. และสุดท้าย ในส่วนของจิตนั้น หลวงตาท่านได้เทศน์เตือนไว้ ซึ่งสรุปความเองโดยย่อได้ว่า สำหรับเสขะบุคคล “จิต” ก็คือ “ภพ” ตัวในตัวสุดท้าย มีแก่นสารหรือเนื้อหาคืออวิชชาความไม่รู้. เมื่อบุคคลดำเนินมรรคจนได้ความบริบูรณ์ในสมาธิ เข้าถึงจิตอันผ่องใสบริสุทธิ์นั้นได้แล้ว จึงเฝ้าระวังรักษาความบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นไว้ ด้วยสำคัญมั่นหมายว่าคือที่สุดแล้ว ภพจึงยังมีอยู่.

ทั้งหลายดังกล่าวมานี้ มีรายละเอียด เน้นเฉพาะในมุมที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ เรียกได้ว่าเป็นธรรมะในโลโก้ ในหน้าต่อไป.