เกี่ยวกับ

เวป buaready รวมบทธรรมเทศนา เฉพาะ ธรรมะชุดเตรียมพร้อม โดยหลวงตามหาบัว (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ซึ่งเทศน์ไว้ในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2518 ถึงต้น 2519 โดยมีปฐมเหตุ เป็นการเทศน์โปรดผู้ป่วยใกล้ตาย คือคุณเพาพงา วรรธนะกุล.

ต่อมาภายหลัง ธรรมะชุดเตรียมพร้อม เป็นที่ต้องการและถูกกล่าวถึงอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธสายปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพราะเป็นธรรมะสำหรับเตรียมพร้อมต่อความตาย หลวงตาท่านเทศน์เน้นจำเพาะเจาะจงไปที่การปฏิบัติเพื่อละอุปาทานขันธ์. จึงมีการพิมพ์ทั้งหนังสือ และอัดเทปซีดี แจกจ่ายกันตลอดเรื่อยมา.

เวป buaready ส่วนหน้าเดี่ยวแยกตามกัณฑ์เทศน์ มีลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเฉพาะกัณฑ์นั้นๆ อ่านหรือฟังออนไลน์ได้. ส่วนหน้ารวมตามแผ่นซีดี มีลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เสียงแบบทั้งแผ่น.

เวป buaready ธรรมะในโลโก้. การปรุงแต่ง “สัญญาลักขณะ” เพื่อใช้เป็นนิมิตในการสื่อถึง ธรรมะชุดเตรียมพร้อม ธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัว.

เวป buaready สร้างเมื่อ ธันวาคม 2556. ไฟล์เสียงนำมาจากซีดี ซึ่งแจกเป็นธรรมทาน ที่ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต. ข้อมูลธรรมะนำมาจาก เวป luangta. ธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมด แจกจ่ายเป็นธรรมทานเท่านั้น ห้ามนำไปขาย ห้ามดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย.

อนุโมทนาบท: ปุญญาภิสังขารทั้งหลาย ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ที่เราชาวพุทธครอบครัวกรรมฐานได้สร้างกันมา จงเป็นเหตุปัจจัย ให้ถึงผลอันเป็นกุศลตามจริงในทิฏฐธรรมโดยพลัน.